Analiza Techniczna

 

Analizę techniczną możemy zdefiniować jako krótkookresową analizę opłacalności inwestycji w aktywa, której dokonujemy poprzez analizę wykresów zmian cen danego aktywa, jak również wartości obrotów, wielkości zleceń oraz wielu innych wskaźników technicznych.

 

Przy pomocy analizy technicznej próbujemy określić prawdopodobny kierunek zmiany kursu aktywów na podstawie kształtowania się ich cen w przeszłości oraz uwzględnieniem wszystkich czynników mogących mieć w pływ na kształtowanie się popytu i podaży. To właśnie popyt i podaż decydują bezpośrednio o kursie każdego aktywa i jest to fundamentalne prawo ekonomii i nie ma tu znaczenia czy posługujemy się analizą techniczną czy fundamentalną. Inwestor przy odpowiednim wykorzystaniu analizy technicznej dokonując transakcji kupna i sprzedaży na rynku może osiągać zysk wynikający z różnic cen zakupu i sprzedaży aktywów niezależnie czy transakcji dokonywał w trendzie wzrostowym, spadkowym czy bocznym. Ponieważ kurs każdego aktywa podlega mniejszym lub większym wahaniom niezależnie od trendu to właśnie analiza techniczna pomaga w wyborze odpowiedniego momentu zakupu i sprzedaży danego instrumentu. Analiza techniczna nie skupia się na fundamentach, nie bierze pod uwagę raportów finansowych długoterminowych planów czy deklaracji politycznych które to również mają często niemały wpływ na wycenę wszystkich instrumentów. Tym samym Analiza techniczna nie może zagwarantować zysku z jej stosowania w każdym wypadku, natomiast narzędziem które znacząco ten zysk pomaga wypracować, a od inwestora zależy czy stosować będzie analizę techniczną, czy fundamentalną czy np. decyzje będzie podejmował w połączeniu obu tych narzędzi.

 

Analiza techniczna bazuje na dwóch grupach narzędzi, są to historyczne wykresy kursów oraz wskaźniki techniczne.

Analitycy techniczni są zdania, że na podstawie wykresów można wskazać pewne graficzne wzorce kształtowania się cen danych aktywów w przeszłości. Są to tak zwane formacje techniczne i mają tendencję do powtarzania się w dłuższych przedziałach czasu,  co umożliwia prognozowanie kierunku zmian kursów  w przyszłości. Wskaźniki techniczne natomiast charakteryzują bieżący stan rynku i – na podstawie jego diagnozy powstaje prognoza na przyszłość.