GPW i automaty giełdowe

Pierwsza giełda w warszawie powstała w roku 1817 i była to giełda kupiecka. jednak w obecnej formie giełda umożliwia elektroniczny obrót papierami wartościowymi dopiero od 1991 r GPW umożliwia obrót instrumentami finansowymi poprzez zebranie w jednym miejscu ofert kupujących i sprzedających co pozwala na wyznaczenie kursu i  dokonywanie transakcji . Rynek GPW jest kierowany zleceniami, znaczy to że kursy wszystkich instrumentów finansowych ustalane są za sprawą ofert kupna i sprzedaży  a do transakcji dochodzi podczas sesji giełdowej gdy oferta kupna zrówna się poziomem ceny z ofetą sprzedaży. Na giełdzie Papierów wartościowych występują różne rodzaje instrumentów:  (akcja, obligacja, prawa poboru, prawa do akcji, kontrakty terminowe i inne)

Sama Giełda Papierów Wartościowych jest notowana na swoim parkiecie jako (GPW) Debiut Giełdy miał miejsce w listopadzie 2010 r Rynek GPW dzieli się na: rynek regulowany, oraz New Connect. Rynek regulowany w skład którego wchodzą indeksy WIG20 MWIG SWIG : podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Natomiast „NewConnect”  to alternatywny system obrotu akcjami, prawami poboru, prawami do akcji głównie dla młodych dynamicznie rozwijających się firm

Najważniejsze indeksy  giełdy to WIG oraz WIG20 i mWIG40.  Sama GPW posiada udziały w innych podmiotach, takich jak min.: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

Warszawski Indeks Giełdowy  (WIG) jest  liczony od początku giełdy a dokładniej pierwszej sesji która miała miejsce 16 kwietnia 1991 r. Wartość indeksu WIG określa się na podstawie cen akcji wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym jest to więc tzw. indeks szeroki.

WIG20 to indeks 20 największych spółek notowanych na rynku. Jest to indeks cenowy. Ponieważ indeks ten odwzorowuje  zachowanie najważniejszych akcji spółek  jest tzw. instrumentem bazowym (podstawą wyliczeń) dla kontraktów terminowych. Wartość WIG20 jest obliczana od 16 kwietnia 1994 r.

Od 15 kwietnia 2013 warszawska giełda wprowadziła nowy system  UTP (Universal Trading Platform) który dorównuje  najwyższym światowym standardom i rosnącym wymaganiom uczestników rynku, a przy tym gwarantuje organizację obrotu zgodnie z globalnymi trendami. UTP, tą samą platformę obrotu wykorzystują giełdy grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli.

W porównaniu z dotychczasowym systemem WARSET, UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny, skalowalny i ma większą przepustowość, co w praktyce oznacza możliwość obsługi kilkadziesiąt razy większej liczby zleceń w danej jednostce czasu (20 tys. zleceń na sekundę vs około 850 w Warsecie). Jednocześnie czas odpowiedzi na wysłane zlecenia jest poniżej jednej tysięcznej sekundy. Dzięki UTP polski rynek kapitałowy jest otwarty na nowe kategorie inwestorów, w tym duże, globalne firmy inwestycyjne stosujące techniki handlu algorytmicznego. Właśnie Handel automatyczny roazwija się w ostatnich latach najbardziej dynamicznie a wprowadzając system UTP Warszawska Giełda otwiera się tym samym na szeroko rozumiany system algorytmiczny czyli automaty giełdowe.

UTP to przełom technologiczny, ale nie wprowadził rewolucyjnych zmian w dotychczasowych zasadach obrotu, dzięki czemu inwestorzy indywidualni nie muszą adaptować się do nowego systemu. Automaty giełdowe które po zmianie systemu będą miały coraz większy wpływ i udział w obrotach nie spowodują że inwestorzy indywidualni przestaną zarabiać, jedynie mogą mieć pewien wpływ na skuteczność pewnych strategii inwestycyjnych, jednak automaty giełdowe można uznać za naturalną ewolucję a nie rewolucję na giełdzie. UTP oprócz świetnych warunków do działania automatom giełdowycm oferuje szerszą paletę funkcjonalności, nowe rodzaje i typy ważności zleceń, a także umożliwia notowanie instrumentów w nowych segmentach rynku dedykowanych określonym grupom produktów, np. warrantom i produktom strukturyzowanym. Dla inwestorów indywidualnych nie oznacza to jednak zmian funkcjonalnych. Poszczególne instrumenty są też, tak jak dotychczas, notowane w systemie ciągłym lub jednolitym (w zależności od kwalifikacji GPW dokonywanej według tych samych, co obecnie kryteriów).
Zmiana systemu z dla ogromnej większości inwestorów indywidualnych nie będzie nawet wyczuwalna. Jednak po kilku miesiącach należałoby oczekiwać wzrostu obrotów. Nie będzie to jednak sygnał zmiany koniunktury na rynku, lecz tylko ślad obecności automatów na giełdzie.