Akcja - papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej; uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Analiza fundamentalna - metoda wyceny papieru wartościowego biorąca pod uwagę głównie analizę danych księgowych (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów gotówki) oraz możliwości rozwoju danej branży. Ten rodzaj analizy nie jest lub jest w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystywany przez automaty inwestycyjne ze względu na brak możliwości zgromadzenia i przedstawienia tych danych w jednolity rozpoznawlany dla automatów sposób.

Analiza techniczna - metoda określenia ruchu kursu papieru wartościowego w przyszłości na podstawie wykresu obrazującego dotychczasowe jego zachowanie, wykorzystująca w tym celu wiele wskaźników analizy technicznej. Jest to metoda na której bazują automaty inwestycyjne z racji możliwości analizy kursów i wielu wskaźników. Analiza techniczna wykorzystywana jest przez automaty giełdowe do inwestowania w akcje  jak i automaty forexowe na rynkach walutowych i towarowych.

Animator rynku - Członek giełdy lub inna instytucja finansowa, zobowiązująca się w umowie z giełdą do zgłaszania ofert kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek, na zasadach określony przez zarząd giełdy. Zadaniem Animatora rynku jest często poprawienie płynności na danym rynku lub konkretnych aktywach. Zadanie to coraz częściej wykonują automaty giełdowe ze względu na bardzo prosty algorytm jaki musi taki automat wykonywać. Animatorzy często również występują na konkretnych akcjach i zatrudniania są np. przez spółkę, która chce zwiększyć płynność i ułatwić wymianę papierów pomiędzy akcjonariuszami.

Aprecjacja - wzrost wartości waluty danego kraju, względem wartości waluty zagranicznej. Powstaje w wyniku wzrostu popytu na daną walutę i oznacza wzrost siły nabywczej danej waluty

Arbitraż
Jest to strategia polegająca na dokonaniu kilku transakcji( zajęcia co najmniej dwóch pozycji), tak żeby bez ponoszenia ryzyka osiągnąć zysk. Jest jedną z najbardziej  zaawasowanych strategii, jakie można zastosować na rynku finansowym, a w szczególności na rynku pochodnych instrumentów. Strategie tą coraz częściej stosują automaty inwestycyjne ze względu na możliwość błyskawicznego przeanalizowania wielu rynków i znalezienia odpowiednich par aktywów i wystawienia odpowiednich zleceń przez taki automat w czasie nieosiągalnym dla człowieka.

Arkusz zleceń
Skumulowane zestawienie wszystkich zleceń kupna i sprzedaży na dany papier wartościowy przekazanych do systemu giełdowego w danym momencie, ułożone w odpowiednim porządku.

Automat
Program inwestujący automatycznie bez ingerencji inwestora na podstawie odpowiednio napisanego algorytmu.

Automatyczny handel

zestaw metod które wspierają automatyczne zawieranie transakcji. Ich celem jest usprawnienie handlu tak aby stał się łatwiejszy, bardziej precyzyjny lub całkowicie automatyczny bez potrzeby manualnego zawierania zleceń. Dzięki temu automat inwestycyjny może dokonywać transakcji samodzielnie bez udziału inwestora. Nie trzeba czekać na odpowiedni moment, wystarczy, iż inwestor zaprogramuje automat by wykonywał zlecenia zgodnie z wytycznymi, na bazie danych rynkowych, które odpowiednio wcześniej zostały zdefiniowane.

Bessa

Trwające dłuższy czas spadki cen większości papierów wartościowych notowanych na rynku giełdowym. tzw. rynek niedźwiedzia. Zarabianie w trakcie bessy umożliwiają kontrakty terminowe, krótka sprzedaż i odpowiednie strategie opcyjne. Instrumenty te są szeroko wykorzystywane przez automaty inwestycyjne , których zadaniem min. jest też zarabianie w czasie bessy.

Blue chips
Blue chips to spółki o największej kapitalizacji i największej wartości obrotu na giełdzie. Są to spółki o dużym znaczeniu dla poszczególnych sektorów lub całej gospodarki i najczęściej uwzględnia się je w składzie podstawowych indeksów giełdowych. W przypadku giełdy warszawskiej do takich spółek można zaliczyć m.in.: Telekomunikację Polską SA, PKN Orlen SA czy PeKaO SA. Wszystkie te spółki mają bardzo dużą kapitalizację, dużą płynność i wchodzą w skład indeksu WIG20, spółki takie są chętnie wykorzystywane przez automaty giełdowe do transakcji HFT

Catalyst
Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Catalyst ułatwia emitowanie obligacji przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach Catalyst funkcjonują: rynek regulowany, prowadzony przez Giełdę

Cena emisyjna
Cena po której papiery wartościowe są sprzedawane inwestorom przy emisji

Cena rynkowa
Cena, po której dokonywane są transakcje na giełdzie danym papierem wartościowym lub instrumentem finansowym.

Cykl koniunkturalny
To cykliczne zmiany długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystyczne dla gospodarek rynkowych, którym w praktyce nie daje się zapobiec. Cykl konionkturalny przewżnie powiązany jest z Hossąoraz bessą na giełdzie. Rozpoznanie aktualnie trwającego cyklu dla inwestora jest istotnym elementem przy wyborze strategii na dany okres, jak i również przydaje się przy wyborze odpowiedniego automatu inwestycyjnego .

Day trading

Strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwierania i zamykania pozycji w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów notowań tego instrumentu w trakcie dnia. Przedmiotem transakcji mogą być np. akcje, waluty, towary lub instrumenty pochodne. Zaletą handlu dziennego jest też fakt że u wielu brokerów porwizje za handel dzienny są niższe, ten typ handlu między innymi z tego względu jest też chętnie wykorzystywany przez automaty inwestycyjne ze względu na przewagę jaką posiadają automaty w tempie analizy i składania zleceń nad innymi inwestorami.

Depozyt minimalny
Minimalna kwota wpłaty początkowej niezbędna do otwarcia rachunku.

Depozyt zabezpieczający

(ang. margin) – wartość depozytu jaka jest potrzebna do zawarcia transakcji na rynku instrumentów pochodnych, w zależności od rynku depozyt kształtuje się w okolicach  od 0,5% do 15% nominału otwieranej pozycji na danym instrumencie dokładne wartości depozytu minimalnego znaleźć można u swojego brokera, a wartości te mogą się różnić  pomiędzy poszczególnymi brokerami.

Dywidenda – po ang. dividend. Wpłacana akcjonariuszom przez spółkę akcyjną część osiągniętych przychodów w wysokości proporcjonalnej do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Na Warszawskiej giełdzie najczęściej wypłacającymi dywidendę spółkami są spółki duże takei jak KGHM , PKOBS, PZU PKN, TPSA.

Dom maklerski - przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską na podstawie zgody wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Dogrywka - faza sesji giełdowej w notowaniach ciągłych i jednolitych. W notowaniach ciągłych dogrywka odbywa się  po fixingu i można na niej zawierać transakcje po kursie określonym na zamknieciu fixingu . W notowaniach jednolitych dogrywka odbywa się w godzinach 11.15-11.45, dla pierwszego fixingu, i 15.00-15.30 dla drugiego fixingu, i można na nią składać zlecenia i zawierać transakcje po cenie ustalonej na każdym z fixingów.

Dywersyfikacja - inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe w celu ograniczenia ryzyka strat spowodowanych złym wyborem aktywów, dywersyfikacja zabezpiecza poprzez wygładzenie portfele inwestycyjnego przed nieprzewidzianymi zmianami. Do dywersyfikacji bardzo odbrze sprawdzają się automaty giełdowe,  forexowe zawierające transakcje w celu zwiększenia dywersyfikacji.

Dzień wygaśnięcia
Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego dla instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych i opcji).

Dźwignia finansowa
mechanizm funkcjonujący na rynku instrumentów pochodnych, oraz rynkach forex  pozwalający na inwestowanie o znacznie większym wolumenie wartości transakcji, niż ilości pieniędzy posiadanych fizycznie ( tzw. Lewar )

Emisja – wprowadzenie nowych papierów wartościowych lub papierów nowej serii na rynek.

Emitent
Podmiot emitujący lub wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.

Fixing – ustalenie kursu. Fixing można podzielić na 3 fazy. W pierwszej fazie są przyjmowane zlecenia, ale nie są zawierane żadne transakcje. W tej fazie ustalony kurs jest jedynie „teoretyczny”. W fazie drugiej przyjmowanie zleceń jest zawieszane i realizowane są transakcje na podstawie złożonych zleceń po kursie ustalonym według zasad największego możliwego do osiągnięcia obrotu. W fazie trzeciej, która może być pominięta są przyjmowane i realizowane zlecenia wyłącznie po już ustalonym kursie. Fixing jest stosowany w systemie jednolitego kursu dnia, a także do wyznaczania kursu otwarcia i zamknięcia notowań ciągłych.

Forex – Zdecentralizowany  rynek internetowy. Uczestnicy tego rynku zawierają transakcje bezpośrednio między sobą, a także świadczą usługi brokerskie swoim klientom. zlecenia nie są realizowane centralnie, a transakcje są realizowane dowolnie pomiędzy wybranymi uczestnikami rynku. Rynek forex jest miejscem największego udziału automatów inwestycyjnych, obecnie szacuje się że większość transakcji przeprowadzanych jest przez automaty forexowe.

Fundusz inwestycyjny
Osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty tynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych S.A., instytucja zajmująca się organizowaniem regulowanego obrotu papierami wartościowymi.

Hedging – zabezpieczenie wartości posiadanych dóbr i środków produkcji poprzez zajmowanie pozycji na rynku instrumentów pochodnych. Np. sprzedawanie kontraktu na zboże przez rolnika. Hedging jst bardzo istotnym elementem biznesu czy inwestycji, szczególnie w przypadku gdy niespodziewany ruch na danym aktywie mógł by spowodować duże straty. Headging można również stosować za pomocą automatów inwestycyjnych którę utrzymują automatycznie odpowiednia pozycje na danym aktywie w zależności od podanych czynników.                                                                                    
(High Frequency Trading)
 strategia automatyczna polegająca na bardzo szybkim przeprowadzaniu transakcji. Ta metoda praktycznie w całości opiera sięna automatach inwestycyjnych z racji bardzo częstego zawieranai transakcji, czas pomiędzy zakupem a sprzedaża danego aktywu często nei przekracza kilku kilkunastu sekund. Jest to czas w jakim człowiek nie byłby w stanie nawet zaragować na zmiany, natomiast automaty potrafią dokonywać tysiące takich transakcji na minutę na różnych aktywach praktycznie w jednym momencie.                                                                            
Hossa – trwające dłuższy czas wzrosty cen większości papierów wartościowych notowanych na rynku giełdowym. Jest to okres bardzo przychylny dla inwestorów, okres w którympodejmowanie bardziej odważnych decyzji przynośi przeważnie zyski. Podczas Hossy warto stosować automaty inwestującew oparciu o rynki akcji oczywiście nie zapominając o zabezpieczeniu inwestycji, czy ustawieniu poziomów stop loss.

Instrumenty finansowe – akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne na akcje i obligacje, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne i na stopy procentowe, swapy walutowe, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.                                                                                              

Indeks cenowy WIG – opisuje przeciętną zmianę cen na całym krajowym rynku akcji, wyłączając te spółki, które nie spełniają kryterium uczestnictwa w żadnym indeksie; jest trójstopniowy (WIG20, mWIG40 i sWIG80);

Kapitalizacja rynkowa - całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku.

Indeks giełdowy - miernik zmian cen papierów wartościowych, obejmujacy wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybrana opcję.

Instrument bazowy - instrument finansowy, na który wystawiony jest instrument pochodny, jest to np. pierwsza waluta z pary walut EURO/ USD gdzie pierwsza waluta jest walutą bazową .

Instrument pochodny - instrument finansowy, którego wartość zależy od ceny innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem bazowym. Na giełdzie warszawskiej instrumentami pochodnymi są: kontrakty terminowe, opcje, warranty, jednostki indeksowe.
                                                      
Kapitalizacja
Kapitalizacja spółki giełdowej jest to wartość wszystkich jej akcji według ostatniego kursu giełdowego.
Kapitalizacja rynkowa spółki - to iloczyn: kurs giełdowy x liczba akcji .

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., instytucja organizująca, prowadząca i nadzorująca system, który zapewnia prowadzenie depozytu papierów wartościowych, rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi i realizację zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych.

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ sprawujący nadzór m.in. nad rynkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Prowadzi także nadzór nad giełdami towarowymi.

Kontrakty terminowe (futures) - papier wartościowy, którego cena jest zależna od kursu instrumentu bazowego przypisanego danemu kontraktowi. Jest to umowa, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten instrument za tę samą cenę, w tym samym terminie. W praktyce na GPW spełnienie zobowiązań obu stron wykonywane jest za pomocą rozliczenia pieniężnego.
Jest to Umowa, na mocy której kupujący kontrakt zobowiązuje się do zakupienia, a sprzedający kontrakt zobowiązuje się do sprzedaży w przyszłości aktywów po ustalonej cenie w określonym dniu wygasania kontraktu.

Krótka sprzedaż
Krótka sprzedaż to sprzedaż akcji, których nie posiadamy. Aby zawrzeć taką transakcję, należy najpierw pożyczyć papiery wartościowe za pośrednictwem biura maklerskiego. Pożyczone papiery inwestor musi zwrócić w określonym terminie, najczęściej odkupując je na giełdzie. Operacja tak jest opłacalna w przypadku spadku cen akcji danego waloru gdyż można wówczas je odkupić za niższą cenę.

Kurs otwarcia/ zamknięcia - jest to kurs, po jakim zawierane są transakcje na otwarcie/ zamknięcie notowań ciągłych. Jest on określany zgodnie z trzema zasadami:
•    maksymalizacja wolumenu obrotu,
•    minimalizacja różnicy między liczbą papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie,
•    minimalizacja różnicy między kursem określanym, a kursem odniesienia.
W przypadku, gdy najwyższy limit ceny w zleceniach kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniach sprzedaży lub występują tylko zlecenia kupna, lub tylko sprzedaży albo nie ma zleceń, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji zawartej na sesji, a za kurs zamknięcia kurs ostatniej transakcji na sesji. Kursu otwarcia/ zamknięcia nie określa się, jeśli na sesji nie zawarto żadnej transakcji.

NewConnect - platforma wtórnego obrotu instrumentami finansowymi pozwalającą na notowanie spółek poza rynkiem regulowanym, stanowiąca alternatywny system obrotu.

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (obligatariusza) i jednocześnie zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia.

Obligacja skarbowa - dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów.

Papier wartościowy – dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego utrwalony w takiej postaci, że może być przedmiotem obrotu. Papierami wartościowymi są akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne.

Rynek giełdowy - miejsce, gdzie obrót instrumentami finansowymi odbywa się przy zachowaniu jednakowego dostępu do informacji wszystkich jego uczestników, a cena jest określana w sposób obiektywny.

Rynek pieniężny - segment rynku finansowego, na którym dokonywane są transakcje, rozliczane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej o okresie zapadalności do jednego roku.

Rynek kapitałowy - obejmuje transakcje instrumentami, których okres zapadalności jest dłuższy niż jeden rok, tj. akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, kwity depozytowe, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne.

Rynek pierwotny - segment rynku kapitałowego, gdzie emitent lub subemitent usługowy proponuje nabycie papierów wartościowych nowej emisji.

Rynek wtórny - segment rynku kapitałowego, gdzie transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych są zawierane pomiędzy inwestorami.

Rynek pozagiełdowy - rynek, w którym transakcje odbywają się pomiędzy domami maklerskimi oraz innymi uprawnionymi instytucjami finansowymi przy pomocy środków telekomunikacyjnych środków telekomunikacyjnych.

Rynek regulowany - działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, gdzie wszyscy jego uczestnicy posiadają powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz jednakowe warunki zawierania transakcji. Rynek ten podlega nadzorowi właściwego organu.
Transakcja giełdowa – umowa zawarta na giełdzie, gdzie strony zobowiązują się do przeniesienia własności notowanych instrumentów finansowych.

Opcja - umowa, na mocy której kupujący opcję nabywa prawo do zakupienia lub sprzedaży określonych aktywów, a sprzedający opcję zobowiązuje się do sprzedaży lub kupna w przyszłości tych aktywów po ustalonej cenie w ustalonym okresie lub dniu.

Prawo do akcji (PDA) - instrument finansowy wykreowany od dnia zapisu inwestora na akcje nowej emisji do dnia pierwszego notowania, będący w obrocie na rynku wtórnym. Pozwala na obrót akcjami nowej emisji jeszcze przed ich rejestracją przez sąd.

Prawo poboru – instrument finansowy dający możliwość akcjonariuszowi do zakupu akcji nowej emisji po ustalonej przez spółkę cenie emisyjnej.

Prospekt emisyjny – dokument przedstawiający sytuację finansową i prawną emitenta oraz sytuację osób nim zarządzających, a także informacje o objętych ofertą papierach wartościowych, zasadach ich dystrybucji i wprowadzenia do obrotu regulowanego.

Publiczna oferta – oferta nabycia instrumentów finansowych skierowana do więcej niż 99 osób lub do nieoznaczonego adresata.

Rynek finansowy - miejsce, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału na różne terminy. Składa się z czterech segmentów: rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego, terminowego.

Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym zawierane są transakcje instrumentami, których okres zapadalności jest dłuższy niż jeden rok. Najbardziej znanymi instrumentami tego rynku są akcje i obligacje.

Rynek walutowy - miejsce, gdzie handluje się walutami. Transakcje są zawierane między instytucjami finansowymi i inwestorami w obrocie pozagiełdowym.

Rynek terminowy – miejsce, gdzie handluje się instrumentami, których ceny zależą bezpośrednio od cen aktywów podstawowych. Najczęściej są to kontrakty terminowe i opcje.

Split, czyli wymiana akcji
Jednym z parametrów akcji jest jej wartość nominalna. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (dawniej: kodeksem handlowym) wartość ta nie może być mniejsza niż 1 złoty. Spółka, której akcje mają wysoką cenę nominalną, są zwykle mniej płynne. Jest to skutek przede wszystkim mniejszej liczby akcji. Spółki, których akcje mają wysoką cenę nominalną, mają też z reguły wyższe ceny giełdowe, a to może stanowić barierę dla mniejszych inwestorów. W takiej sytuacji wskazane jest przeprowadzenie operacji wymiany akcji, zwanej inaczej splitem. Polega to na zmniejszeniu wartości nominalnej akcji i jednocześnie zwiększeniu ich liczby. Przykładowo spółka przed wymianą miała 1 milion akcji o wartości nominalnej 10 zł, po wymianie akcji w stosunku 1:5 posiada 5 milionów akcji o wartości nominalnej 2 zł. Oczywiście, kapitał akcyjny spółki pozostaje bez zmian i w obydwu przypadkach wynosi 10 milionów złotych.

Spread
Jest to odległość pomiędzy najlepszym zleceniem kupna, czyli zleceniem o najwyższej cenie, a najlepszym zleceniem sprzedaży, czyli zleceniem o najniższej cenie. Jeżeli papier jest notowany w punktach (np. kontrakty terminowe na indeksy), to spread jest zwykłą różnicą pomiędzy limitami wyżej określonych zleceń. W przypadku papierów, które są notowane w walucie, czyli po prostu w złotówkach, spread jest obliczany jako iloraz  różnicy ceny zlecenia sprzedaży i ceny zlecenia kupna do ceny zlecenia kupna.

System Rekompensat – administrowany przez KDPW fundusz zapewniający inwestorom wypłaty do ustalonej wysokości środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych maklerskich instrumentów finansowych.

Transakcje pakietowe
Czasami zachodzi potrzeba nabycia bardzo dużego pakietu akcji. Oczywiście, można to zrobić w trakcie jednej lub kilku sesji, składając kilkadziesiąt, czasami kilkaset zleceń. Niestety, działanie takie jest czasochłonne i z reguły jego efektem jest znaczny wzrost kursu akcji. Rozwiązaniem powyższego problemu są transakcje pakietowe, czyli transakcje dużymi pakietami akcji. Regulacje giełdowe określają, jak duży musi być to pakiet i jaka może być cena transakcji pakietowej. W odróżnieniu od zwykłych transakcji giełdowych oferta kupna czy sprzedaży papierów wartościowych nie jest widziana przez wszystkich uczestników rynku, ale jedynie przez jedno biuro maklerskie, do którego została skierowana. Transakcje pakietowe są zwykle uzgadniane wcześniej pomiędzy inwestorami, natomiast na giełdzie następuje jedynie zawarcie transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności. Innym elementem różniącym transakcje pakietowe od zwykłych transakcji giełdowych jest w zasadzie dowolna data rozliczenia transakcji, ustalana przez strony transakcji.

Wartość nominalna akcji – wielkość kapitału zakładowego (akcyjnego) przypadająca na jedną akcję.

Wartość księgowa – wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję.

Wezwanie, ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych
Na rynku publicznym istnieje mechanizm zabezpieczający akcjonariuszy przed sytuacją, w której kontrolę nad spółką w sposób nagły przejmuje jeden inwestor lub grupa inwestorów. Mechanizmem tym jest wezwanie. Technicznie wygląda to w ten sposób, że wzywający informuje rynek o swoich zamiarach i poprzez jedno biuro maklerskie skupuje akcje po określonej cenie. W przypadku ogłoszenia wezwania giełda zawiesza obrót akcjami danej spółki na jeden dzień, tak aby inwestorzy mogli spokojnie zapoznać się z ofertą wzywającego. Cena jest najważniejszym elementem wezwania. Nie może ona być mniejsza od średniej ceny z ostatnich 6 miesięcy na giełdzie ani od najwyższej ceny, jaką zapłacił wzywający w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nabycie w ciągu 3 miesięcy akcji, które dają więcej niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, może odbyć się jedynie poprzez wezwanie. Poza tym inwestor, posiadający większy niż 50% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, jest zobligowany do ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje. Ogłoszenie wezwania jest również niezbędne, jeżeli spółka planuje wycofanie akcji z obrotu publicznego. Dodatkowo elementem zabezpieczającym interesy akcjonariuszy mniejszościowych jest konieczność uzyskania przez inwestora zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na przekroczenie progu 25%, 33% i 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wskaźnik cena/wartość księgowa (ang. Price – Book Value Ratio, „P/BV”, pol. „C/WK”) – relacja ceny rynkowej akcji do wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję

Wskaźnik cena/zysk (ang. Price – Earnings Ratio, „P/E”, pol. „C/Z”) – relacja ceny rynkowej akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję.                                                                    

Wolumen obrotów - liczba papierów wartościowych jaka została kupiona lub sprzedana w trakcie sesji giełdowej.

Warrant - instrument finansowy, którego wartość jest zależna od instrumentu bazowego. Emitent warrantu zobowiązuje się do bezwarunkowego wypłacenia kwoty rozliczeniowej właścicielowi warrantu, a nabywca ma jedynie prawo (nie obowiązek) do realizacji warunków warrantu. Wyróżniane są warranty amerykańskie ( może zostać wykonany każdym czasie przed terminem wygaśnięcia ) i europejskie ( może zostać wykonany tylko w dniu wygaśnięcia ). Instrumentami bazowymi dla notowanych na naszej giełdzie są : indeksy, bony skarbowe, akcje, kontrakty terminowe.

Widełki - potoczna nazwa dolnego i górnego ograniczenia wahań kursu.

WIG - Warszawski Indeks Giełdowy, podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie, w skład którego wchodzą spółki z rynku podstawowego. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. uwzględnia dywidendy i prawa poboru. Celem indeksu jest syntetyczne pokazanie ogólnej tendencji na giełdzie.

WIG20 - jeden z indeksów na warszawskiej giełdzie obejmujący akcje 20 spółek o największej kapitalizacji, aktualizowany raz w kwartale.

Warset - system obsługujący transakcje giełdowe na GPW S.A.