NOTA PRAWNA

 

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza nota prawna ma zastosowanie do strony internetowej firmy Automatum Sp. z o.o. („Automatum”) prowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o nazwie: "Stworzenie serwisu udostępniającego sygnały automatycznych systemów transakcyjnych" zwanego również "SERWISEM”.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Informacje w Serwisie są opracowywane przez Automatum ze starannością, jednak nie zapewniamy ich prawidłowości ani kompletności. Informacje w Serwisie nie są ofertą ani zaproszeniem ze strony Automatum dla gości Serwisu do samodzielnego obracania papierami wartościowymi.

Automatum zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie informacji podawanych w Serwisie, w tym niniejszej noty prawnej, bez powiadomienia. Zalecamy regularne zapoznawanie się z informacjami w Serwisie i w niniejszej nocie prawnej.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu serwisu.

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jakiekolwiek próby inwestowania na rynku finansowym podejmowane są na własne ryzyko i Automatum Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w ich wyniku.

Automatum dokłada wszelkich starań, aby treść Serwisu była jak najaktualniejsza, jednak nie może zapewnić dokładności, prawidłowości, kompletności ani aktualności informacji publikowanych w Serwisie lub informacji dostępnych poprzez Serwis. Automatum nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Wszelkie dane wygenerowane w ramach portalu Automatum.pl mają charakter hipotetyczny, gdyż stanowią one jedynie zestawienie historycznych wyników automatów inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości na realnym rynku.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się ze znacznym ryzykiem, co może powodować, że ich nabycie może nie być właściwe dla wszystkich inwestorów. Decyzje inwestycyjne na rynku realnym skutkować mogą powstaniem znacznych szkód finansowych, w tym utratą zainwestowanego kapitału. Niektóre produkty inwestycyjne wykorzystują dzwignię finansową, która powodować może szkody finansowe przewyższające wartość zainwestowanych środków. Wszelkie działania inwestycyjne należy dopasować do poziomu posiadanej wiedzy oraz poziomu akceptowanego ryzyka.

Wszelkie dane zebrane w Serwisie, w tym w szczególności dane generowane w ramach sygnałów automatów transakcyjnych, mają wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), jak i nie stanowią one jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego, czy podstaw do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Automatum Sp. z o.o. w ramach Automatum.pl nie prowadzi, pośrednio, ani bezpośrednio, działalności inwestycyjnej, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, działalności maklerskiej, bankowej lub jakiejkolwiek pochodnej będącej przedmiotem koncesjonowania, w tym w szczególności nie pośredniczy w obrocie giełdowym, jak i nie prowadzi działań związanych z publicznym promowaniem nabycia papierów wartościowych.