Polityka prywatności

Załącznik nr 2

do Regulaminu serwisu Automatum.pl

 

§1

[Słowniczek]

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. AUTOMATUM – Automatum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Bukowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000426277, NIP 1132857117.
 4. SERWIS – e-usługa udostępniająca sygnały automatycznych systemów transakcyjnych prowadzona przez Automatum pod adresem internetowym http://automatum.pl.

 

§2

[Część ogólna]

 1. Automatum w zakresie polityki prywatności związana jest obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Automatum odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

§3

[Dane osobowe]

 1. Każda osoba odwiedzająca Serwis pozostaje anonimowa do czasu przeprowadzenie procedury rejestracyjnej.
 2. Wprowadzanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Za wyjątkiem przesłanek legitymujących do przetwarzania danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych stanowi konieczną przesłankę do ich przetwarzania.
 4. Użytkownikowi zapewnia się kompetencję do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, przez co rozumieć należy w szczególności: możliwość dostępu, modyfikacji, usunięcia, czy wniesienia sprzeciwu co do przetwarzanych danych osobowych do niego należących.
 5. Zasadą Automatum jest, iż nie udostępnia ona danych osobowych Użytkowników osobom do tego nieuprawnionym.

 

§4

[Pliki cookies]

 1. Automatum posługuje się informacjami zbieranymi w plikach "cookies", których przetwarzanie ma na celu zoptymalizowanie usług i treści odpowiednio do zapotrzebowania Użytkowników, w szczególności poprzez umożliwienie podtrzymywania sesji Użytkownika.
 2. W przypadku wyłączenie funkcji "cookies" Użytkownik zostaje pozbawiony możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Automatum zwalnia się z odpowiedzialności co do zawartości plików "cookies" dostarczanych przez inne strony internetowe, do których hiperłącza umieszczone zostały w Serwisie.

 

§5

[IP]

 1. Automatum dokonuje rejestracji adresów IP każdej z osób odwiedzających Serwis, w tym również osób, które nie dokonały rejestracji, co służy polepszeniu jakości świadczonych usług, zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkowników, jak i zapewnieniu przestrzegania Regulaminu Serwisu.
 2. Adresy IP gromadzone mogą być również w celach statystycznych o charakterze geograficznym, służących określeniu regionu skąd dane połączenie zostało nawiązane.
 3. Automatum nie dokonuje w żadnym przypadku udostępnienia czy powielenia zgromadzonych przez nią danych wynikających z adresów IP na rzecz osób trzecich.

 

§6

[SSL]

Serwis w celu zapewnia poufności i integralności transmisji danych z Użytkownikami wykorzystuje protokół SSL.

 

 

 

§7

[Badania marketingowe]

 1. Automatum zastrzega sobie prawo, za uprzednią zgodą Użytkownika, do prowadzenia badań marketingowych w ramach Serwisu, których celem jest podnoszenie jakości usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Wyniki przedmiotowych badań będą zawsze ulegać anonimizacji w zakresie tożsamości Użytkowników biorących w nich udział.

 

§8

[Niezamawiane informacje]

 1. Automatum zastrzega sobie, wyłącznie na swoją rzecz, uprawnienie do wysyłania Użytkownikom niezamówionej korespondencji elektronicznej, która związana jest ze świadczeniem usług w ramach Serwisu i/lub marketingiem własnych produktów.
 2. Korespondencja inna niż w pkt. 1 może być wysyłana Użytkownikom wyłącznie za ich uprzednią zgodą, która w tym zakresie może zostać uchylona.

 

§9

[Kontakt]

Wszelkie kwestie związane z tematyką polityki prywatności, jak i ochroną danych osobowych, prosimy kierować na adres korespondencyjny Automatum lub na adres poczty elektronicznej Serwisu.

 

§10

[Zmiana polityki]

 1. Automatum jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności w sposób określony Regulaminem serwisu.
 2. Przedmiotowa polityka prywatności ma charakter informacyjny.