Regulamin serwisu Automatum.pl

 

§1

[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. AUTOMATUM – Automatum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Bukowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000426277, NIP 1132857117.
 2. AUTOMATUM.PL – prowadzony przez AUTOMATUM, w ramach projektu, o którym mowa w §2, serwis świadczący usługi określone w Regulaminie, zwany również: "SERWISEM".
 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które spełniają wymogi stawiane przez postanowienia niniejszego Regulaminu i które dokonały Rejestracji.
 4. KONTO – konto Użytkownika Serwisu utworzone po przeprowadzeniu Rejestracji.
 5. REJESTRACJA – procedura zakładania Konta określona w Regulaminie.
 6. LOGOWANIE – uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta po podaniu na odpowiedniej stronie i w odpowiednich polach Serwisu swojej nazwy i hasła.
 7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 8. USŁUGI – usługi świadczone przez AUTOMATUM w ramach Serwisu.
 9. AUTOMAT – automatyczny system transakcyjny - produkt cyfrowy, którego Subskrypcja oferowana jest za pośrednictwem Serwisu.
 10. SUBSKRYPCJA – usługa świadczona w ramach Serwisu, polegająca na dostępie do automatów transakcyjnych na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. DOTPAY – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, NIP: 634-26-61-860, REGON: 240770255, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790, będąca agentem rozliczeniowym, zajmującym się obsługą finansową, pośrednictwem finansowym, w zakresie transferów pieniężnych przesyłanych pomiędzy kupującym a sprzedającym w sieci Internet.
 12. SUBSKRYBENT – Użytkownik nabywający Subskrypcje.

 

§2

[Informacja o wsparciu ze środków unijnych]

Automatum.pl stanowi projekt realizowany przez Automatum w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o nazwie: "Stworzenie serwisu udostępniającego sygnały automatycznych systemów transakcyjnych".

 

§3

[Rejestracja]

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest poprawne dokonanie procedury rejestracyjnej, przez co rozumie się w szczególności wypełnienie niezbędnych pól formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie jej dokonania poprzez odwiedzenie odpowiedniej podstrony Serwisu, do której odnośnik znajdować się będzie w wiadomości wysłanej na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 2. Koniecznym elementem procesu rejestracji jest akceptacja warunków Regulaminu.
 3. Automatum może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu od uwiarygodnienia podanych danych.
 4. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych.
 5. Dokonać Rejestracji można wyłącznie osobiście. W przypadku osób nie będących osobami fizycznymi, dokonać Rejestracji mogą wyłącznie osoby działające w ich imieniu i będące do tego umocowane, które to domniemanie Automatum przyjmuje.
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu, jeżeli:
 1. Nie zaakceptował postanowień Regulaminu.    
 2. Nie jest osobą pełnoletnią, chyba że uprzednio uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

 

§4

[Konto]

 1. W wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji utworzone zostanie Konto przypisane do nazwy (login) podanej w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po przeprowadzeniu Logowania.
 3. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik w każdym czasie posiada możliwość wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik powinien je bezzwłocznie zaktualizować.
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 7. Konta są niezbywalne i nie mogą stanowić przedmiotu obrotu.
 8. Poprawne zarejestrowanie Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu, o ile niniejszy Regulamin nie przewiduje surowszych wymagań.
 9. Automatum może uzależnić możliwość korzystania z Usług przez Użytkownika od konieczności uzupełnienia jego danych osobowych.
 10. Użytkownik będący posiadaczem Konta jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania związane z jego Kontem.
 11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przypadków naruszenia bezpieczeństwa, w tym korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Automatum o zaistniałym stanie rzeczy.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności haseł i zachowania należytej staranności w zakresie zabezpieczenia haseł przed ujawnieniem osobom innym niż on sam.
 13. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób umożliwiony przez Automatum, tj. za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i/lub dostarczonego oprogramowania.

 

§5

[Rola danych]

Wszelkie dane zgromadzone w ramach Automatum.pl, w tym w szczególności sygnały generowane w ramach Automatów, mają wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie mogą być traktowane jako bezpośrednie, czy pośrednie zalecenia do dokonania czynności nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Szerzej na ten temat w Załączniku nr 4 – Zastrzeżenia prawne.

 

§6

[Usługi Automatum.pl]

 1. Automatum.pl jest serwisem prowadzonym w języku polskim (o ile nie wprowadzono rozwiązań informatycznych umożliwiających jego użytkowanie w innych wersjach językowych), na którym świadczone są Usługi w sposób przedstawiony na stronie internetowej: http://automatum.pl.
 2. Za zasadnicze Usługi Automatum.pl uznaje się dostarczanie rozwiązań informatycznych (e-usług), umożliwiających Użytkownikom:
 1. wyszukiwanie i przeglądanie Automatów,
 2. dokonywanie Subskrypcji,
 3. tworzenie portfeli Automatów.
 4. odbieranie sygnałów generowanych przez Automaty
 1. Serwis świadczy także Usługi o charakterze ubocznym względem powyżej wskazanych, w tym reklamowe.
 2. W żadnym przypadku Automatum, pośrednio ani bezpośrednio, nie prowadzi działalności inwestycyjnej, maklerskiej, bankowej lub jakiejkolwiek powodującej konieczność dysponowania zgodą właściwego organu administracyjnego, o czym szerzej w Załączniku nr 4 – Zastrzeżenia prawne.
 3. Usługi świadczone przez Automatum w ramach Serwisu dostarczane są w stanie takim, w jakim jest to w danej chwili udostępnione.
 4. Usługi świadczone są Użytkownikom spełniającym następujące wymagania techniczne:
 1. posiadają dostęp do sieci Internet,
 2. dysponują przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript.
 1. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java lub Flash, czy też akceptacji plików "cookies". Niespełnienie powyższych wymagań skutkować może niepoprawnym działaniem funkcji Serwisu, w tym uniemożliwieniem korzystania z Usług w jego ramach świadczonych.

 

§7

[Subskrypcja]

 1. Użytkownik w celu nabycia Subskrypcji wybranego Automatu zobowiązany jest do:
 1. uzupełnienia pól zakładki Serwisu "Moje konto", w następujących pozycjach:
  • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, ulica, numer budynku, numer lokalu (jeśli występuje), kod pocztowy, miejscowość i kraj;
  • w przypadku przedsiębiorców: imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji, nazwa przedsiębiorstwa, ulica, numer budynku, numer lokalu (jeśli występuje), kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP, a także oznaczenie jednej z opcji w polu wyboru "Płatnik VAT";
 2. dokonania wyboru polecenia "Subskrybuj" na stronie danego Automatu,
 3. dokonania wyboru rodzaju Subskrypcji („Start”, „Premium”, „VIP”) i jej okresu trwania (1, 3, 6, 12 miesięcy),
 4. uiszczenia należności za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności Dotpay.
 1. Z chwilą uznania salda konta rozliczeniowego Automatum prowadzonego w ramach i przez Dotpay, Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrybowanego Automatu na okres za jaki dokonał zapłaty, posiadając w tym czasie dostęp do generowanych przez niego sygnałów.
 2. Nabycie Subskrypcji skutkuje uwidocznieniem niniejszego faktu na odpowiedniej stronie Serwisu.
 3. Domyślnym kanałem powiadomień są wiadomości e-mail wysyłane na adres podany w ustawieniach Konta.
 4. W celu uruchomienia kanału powiadomień za pośrednictwem SMS wymagane jest wprowadzenie w odpowiednim polu numeru telefonu komórkowego, dokonanie procedury weryfikacji numeru telefonu poprzez podanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego w treści wiadomości na wcześniej wskazany numer telefonu komórkowego, a następnie wybór polecenia "Zastosuj zmiany".
 5. W przypadku, gdy żądanie wygenerowania kodu weryfikującego zostanie w danym dniu zgłoszone pięciokrotnie, skutkować to będzie zablokowaniem danej możliwości na okres 48 godzin.
 6. Każdy z Użytkowników w ramach powiadomień posiada do wykorzystania 100 wiadomości SMS. Ilość wiadomości pozostałych do wykorzystania widoczna jest na odpowiedniej stronie Serwisu.
 7. Zakończenie Subskrypcji skutkuje pozbawieniem Subskrybenta dostępu do danego Automatu oraz odnotowaniem wygasłej Subskrypcji w zakładce "Archiwum".
 8. W okresie trwania bieżącej Subskrypcji Użytkownik może dokonać jej przedłużenia o kolejne okresy za pośrednictwem funkcji dostarczonych na odpowiedniej stronie Serwisu.
 9. Przez przedłużenie Subskrypcji rozumieć należy nabycie kolejnego okresu Subskrypcji przed upływem terminu zakończenia Subskrypcji bieżącej.
 10. Subskrypcja, jak i jej przedłużenie, stanowią odrębne tytuły do nabycia pełnego dostępu do Automatu.
 11. Bieg Subskrypcji nabytej tytułem przedłużenia rozpoczyna się od dnia kolejnego po dniu zakończenia bieżącej Subskrypcji.
 12. Do przedłużenia Subskrypcji postanowienia dotyczące nabycia Subskrypcji stosuje się odpowiednio.
 13. Serwis udostępnia darmowy okres próbny, skutkujący umożliwieniem uzyskania przez Użytkowników pełnego dostępu do jednego Automatu, bez konieczności uiszczania opłat z tego tytułu.
 14. W celu uzyskania dostępu do darmowego okresu próbnego Subskrypcji Automatu wymagane jest posiadanie Konta w Serwisie.
 15. Darmowy okres próbny Subskrypcji trwa jeden miesiąc.
 16. Wraz z zakończeniem darmowego okresu próbnego Subskrypcji Subskrybent z niego korzystający traci dostęp do Automatu nim objętego.

 

§8

[Zwrot przez konsumenta]

 1. Użytkownik będący konsumentem, nabywający Subskrypcję Automatu, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia nabycia Subskrypcji (pod warunkiem, że nie rozpoczął on odbierania sygnałów Automatu na bazie danej Subskrypcji).
 2. Złożenie żądania zwrotu ma charakter nieodwołalny i skutkuje bezzwłoczną utratą dostępu do danego Automatu, jak i odnotowaniem tego faktu na odpowiedniej stronie Serwisu.
 3. Warunkiem uzyskania zwrotu jest posiadanie w ramach Konta uzupełnionych pól danych osobowych, odpowiednich do tych, które wymagane są w celu nabycia Subskrypcji, jak i dodatkowo numeru rachunku bankowego.
 4. Żądanie zwrotu realizowane jest poprzez wejście na odpowiednią stronę Serwisu, na której, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, wybrać należy Automat, który ma podlegać zwrotowi, a następnie kliknąć przycisk "Zwrot".
 5. Przez dzień zgłoszenia żądania zwrotu rozumie się dzień jego zarejestrowania w Serwisie.
 6. Szerzej o konsumenckim odstąpieniu od umowy w Załączniku nr 1 – Zobowiązania i należności.

 

§9

[Działania Użytkowników]

 1. Jakiekolwiek działania nakierowane pośrednio lub bezpośrednio na osiągnięcie celów innych niż określonych Regulaminem są bezwzględnie zabronione.
 2. Każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, chyba że funkcjonalności Serwisu i/lub Regulamin stanowią inaczej.
 3. Użytkownik nabywający Subskrypcję Automatu zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań innych, niż tych realizujących postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych Użytkowników Serwisu w jakimkolwiek celu, w tym w szczególności pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści zawartej w Serwisie wyłącznie na własny użytek i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności do celów edukacyjnych i informacyjnych.
 6. Użytkownik może korzystać z Usług, bezpośrednio lub pośrednio, pod warunkiem, że użytkowanie przez niego Serwisu nie będzie skutkować naruszeniem przez jego osobę przepisów krajowych, międzynarodowych oraz wszelkich innych mających moc prawną, nie wyłączając postanowień umownych go wiążących. Ciężar spełnienia niniejszego warunku, w tym weryfikacji zgodności ze stanem prawnym, spoczywa na Użytkowniku.
 7. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób odpowiedzialny, prawidłowy, zgodny z prawem, w tym w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zobowiązuje się do powstrzymywania się od działań zmierzających, pośrednio lub bezpośrednio, do:
 • wykorzystywania danych, jak i Kont utworzonych w Serwisie, do dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu działania sprzeczne z polskim ustawodawstwem, naturą stosunku, zasadami współżycia społecznego, czy postanowieniami Regulaminu,
 • przetwarzania danych zawartych w Serwisie, w jakimkolwiek innym celu, czy w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie,
 • pozyskiwania klientów Serwisu na swoją rzecz z pokrzywdzeniem Automatum,
 • wykorzystywania Serwisu, w tym danych wprowadzonych w ramach Serwisu, w celu uzyskiwania korzyści z ominięciem uprawnień Automatum wynikających z postanowień Regulaminu, przez co rozumie się reklamowanie, czy świadczenie usług za pośrednictwem jakiegokolwiek środka komunikacji lub transmisji, po cenach korzystniejszych niż ustalonych w Serwisie, poza Automatum.pl, bez względu na zakres świadczenia usług,
 • wyrządzenia szkody Automatum i/lub osobie trzeciej, w tym jakiemukolwiek Użytkownikowi,
 • wprowadzenia w błąd Automatum i/lub osoby trzeciej, w tym jakiegokolwiek Użytkownika.

 

§10

[Ryzyko]

Użytkownik zapoznał się oraz zaakceptował klauzulę ryzyka stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu – Klauzula ryzyka.

 

§11

[Odpowiedzialność]

 1. Użytkownik korzysta z Usług Serwisu wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Kwestia odpowiedzialności uregulowana jest w Załączniku nr 5 do Regulaminu – Wyłączenie odpowiedzialności.

 

§12

[Szczególne uprawnienia Automatum]

 1. Automatum posiada uprawnienie do tymczasowego przerwania świadczenia Usług w ramach Serwisu, w całości lub w części, z ważnych przyczyn, poszczególnym lub wszystkim Użytkownikom, wedle swojego uznania, w sposób przez siebie wskazany bez uprzedniego ich zawiadamiania, wyłączając swoją odpowiedzialność za zaistniały stan, jak i jego następstwa.
 2. Automatum może wprowadzić dodatkowe restrykcje związane z korzystaniem z Serwisu, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem odpowiedniej informacji umieszczonej w Serwisie wskazującej na ich istnienie.
 3. Automatum posiada uprawnienie do likwidacji Konta Użytkownika z ważnych przyczyn, po uprzednim jego poinformowaniu.
 4. Przez ważną przyczynę rozumie się w szczególności naruszenie Regulaminu, jak i postanowień umownych i ustawowych dotyczących Użytkownika lub jakiekolwiek inne działania uznane przez Automatum za niewłaściwe, czy na wniosek odpowiednich organów państwowych.
 5. Automatum posiada uprawnienie do tymczasowego przerwania świadczenia Usług w ramach Serwisu, w całości lub w części, w przypadku zaistnienia problemów technicznych (w tym błędów systemu), czy prowadzonych modyfikacji Serwisu, wyłączając swoją odpowiedzialność za zaistniałe następstwa.

 

§13

[Zobowiązania i należności]

Przedmiot zobowiązań i należności z tytułu wykonywania Usług określa Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zobowiązania i należności.

 

§14

[Prywatność]

 1. Automatum zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z polskim ustawodawstwem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
 2. Polityka prywatności zawarta została w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Polityka prywatności.

 

§15

[Zmiana Regulaminu]

 1. Automatum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w terminie przez siebie wskazanym, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia jej ogłoszenia Użytkownikom.
 2. Za akceptację zmian Regulaminu uważa się brak zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o usunięcie Konta w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o tych zmianach.

 

§16

[Likwidacja Konta]

 1. Użytkownik może zażądać zlikwidowania swojego Konta w ramach Serwisu poprzez zwrócenie się z przedmiotowym wnioskiem za pośrednictwem poczty elektronicznej do Automatum.
 2. Wniosek dotyczący likwidacji Konta zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni od jego wpływu, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia Automatum wykona wnioskowane czynności w ustalonym przez siebie terminie, chyba że Regulamin przewiduje dodatkowe zastrzeżenia.
 3. Automatum posiada uprawnienie do uzależnienia rozwiązania stosunku z Użytkownikiem od uregulowania stosunków między stronami, w tym w szczególności należności, niezależnie od powyższych postanowień.

 

§17

[Reklamacje]

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi świadczone przez Automatum w ramach Automatum.pl są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej, na adres korespondencyjny lub elektroniczny zamieszczony na stronie Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login Użytkownika oraz opis zaistniałego stanu faktycznego.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Automatum zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we właściwym zakresie.
 5. Automatum rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Automatum może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
 7. W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wysłana na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

§18

[Prawa autorskie]

 1. Zabronione jest wykorzystywanie któregokolwiek z elementów Serwisu, w tym elementów graficznych oraz ich układu, czy kompozycji, łącznie z zawartą treścią, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Automatum, za wyjątkiem sytuacji, na które Automatum wyraziło pisemną zgodę.
 2. Poza treściami będącymi własnością Użytkownika, wszelkie autorskie prawa majątkowe, w tym w szczególności logo, szata graficzna Serwisu oraz wszelkie prawa własności przemysłowej, w tym znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Automatum.pl, przysługują Automatum i nie mogą być powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, jak i nie mogą być przedmiotem licencji, ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Automatum.

 

§19

[Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostaje to bez wpływu na ważność i moc obowiązującą pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Niewykonanie przez Automatum uprawnień jej przysługujących nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przysługujących jej praw.
 3. Strony ustalają, iż prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Automatum.

 

§20

[Załączniki]

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

 • Załącznik nr 1 – Zobowiązania i należności
 • Załącznik nr 2 – Polityka prywatności
 • Załącznik nr 3 – Klauzula ryzyka
 • Załącznik nr 4 – Zastrzeżenia prawne
 • Załącznik nr 5 – Wyłączenie odpowiedzialności