Wyłączenie odpowiedzialności

Załącznik nr 5

do Regulaminu serwisu Automatum.pl

 

§1

[Działanie na własne ryzyko]

Użytkownik korzysta z Serwisu, w tym z danych na nim umieszczonych i udostępnionych, jak i ze wszystkich przynależnych do niego rozwiązań informatycznych wyłącznie na własne ryzyko, zwalniając Automatum z odpowiedzialności za wszelkie skutki ich użycia, co obejmuje również wszelkiego rodzaju uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub utratę danych.

 

§2

[Wyłączenie gwarancji]

Automatum oświadcza, iż nie gwarantuje Użytkownikowi, zwalniając swoją odpowiedzialność w tym zakresie, że:

 1. usługi świadczone w ramach Serwisu, w tym w szczególności wybrana i nabyta Subskrypcja, będą spełniały jego oczekiwania, w jakiejkolwiek kwestii.
 2. informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach Serwisu będą precyzyjne, poprawne, wolne od błędów, wiarygodne, rzetelne, kompletne, czy możliwe do realizacji.
 3. Serwis będzie całkowicie wolny od wad w działaniu lub funkcjonowaniu, przez co rozumie się w szczególności wszystkie elementy rozwiązania informatycznego dostarczonego przez Automatum.pl, w tym dotyczące przesyłania i/lub przetwarzania danych wprowadzonych przez Użytkowników.

 

§3

[Dane]

 1. Użytkowanie danych zawartych w serwisie w sposób i w celu innym niż określony w Regulaminie jest zabronione, skutkując wyłączeniem odpowiedzialności Automatum w pełnym zakresie.
 2. Automatum oświadcza, iż nie utożsamia się z jakimikolwiek danymi umieszczonymi w serwisie przez któregokolwiek z Użytkowników, wyłączając swoją odpowiedzialność za ich treść.
 3. Automatum nie gwarantuje rzetelności i jakości treści przesyłanych danych, w tym zachowuje prawo do wszelkiego rodzaju błędu, w tym pominięcia części treści danych.

 

§4

[Szkody]

 1. Automatum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe, bezpośrednio lub pośrednio, w skutek:

 

 1. korzystania z Usług, również w sposób nieumiejętny;
 2. naruszenia systemów bezpieczeństwa Serwisu, w tym nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika;
 3. niewłaściwej wymiany danych pomiędzy stronami w ramach Serwisu;
 4. zawinionego przez Użytkownika naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych;
 5. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, skutkujących wyrządzeniem szkody Użytkownikowi i/lub osobie trzeciej;
 6. jakiejkolwiek awarii, błędu lub usterki systemu informatycznego Serwisu, przez co rozumieć należy stronę internetową Serwisu, jak i wszystkie rozwiązania informatyczne do niego należące, służące do korzystania z usług Automatum.pl;
 7. wykonywania przez Użytkownika uprawnień wynikających z postanowień Regulaminu;
 8. za skutki, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

 

 1. Użytkownik wyłącza odpowiedzialność Automatum za szkody spowodowane swoją niewiedzą, w tym w szczególności za negatywne skutki lub zjawiska powiązane z inwestowaniem, które powinny być przy zachowaniu należytej staranności użytkownikowi wiadome.

 

§5

[Szczególne obowiązki Użytkowników]

Automatum, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwalnia się z odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika wiążących go szczególnych przepisów krajowych, międzynarodowych oraz wszelkich innych mających moc prawną, w tym postanowień umownych w zakresie działalności prowadzonej w Serwisie.

 

§6

[Statystyki]

Automatum dołoży należytej staranności, aby dane publikowane w Serwisie, jak i ich statystyczna postać, stanowiły jak najbliższe prawdzie odzwierciedlenie rezultatów Automatów, lecz zastrzega sobie prawo do błędu, wyłączając swoją odpowiedzialność w danym zakresie.

 

 

§7

[Informacje reklamowe]

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Automatum nie ponosi odpowiedzialności za treść: reklam, produktów i innych materiałów dostępnych na witrynach lub zasobach promowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności hiperłączy i wiadomości.
 2. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że treści, o których mowa powyżej, mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub w jakikolwiek inny sposób niestosowne.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż Automatum nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem, bądź poleganiem, na treści produktów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn i/lub zasobów.