Zastrzeżenia prawne

Załącznik nr 4

do Regulaminu serwisu Automatum.pl

 

 1. Automatum w ramach Serwisu nie prowadzi, pośrednio ani bezpośrednio, jakiegokolwiek typu działalności:
 1. inwestycyjnej, w tym doradztwa inwestycyjnego, maklerskiej, czy klubu inwestorów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);
 2. bankowej, w tym banku powierniczego, czy jakiejkolwiek pochodnej powodującej związanie postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537) i/lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);
 3. innej niż powyżej wskazane, których wykonywanie uzależnione jest od uzyskania wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego odpowiedniego organu administracyjnego.
 1. Zgodnie z pkt. 1 Automatum w ramach Serwisu jest podmiotem, który w szczególności i w żadnym przypadku:
 1. nie przyjmuje zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. nie wykonuje zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek składającego zlecenie lub osoby trzeciej;
 3. nie nabywa, ani nie zbywa na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. nie zarządza portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego;
 6. nie oferuje instrumentów finansowych;
 7. nie świadczy usług związanych z wykonaniem zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub polegających na zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, w tym również usług dodatkowych w danym zakresie;
 8. nie organizuje alternatywnego systemu obrotu;
 9. nie przechowuje i/lub nie rejestruje instrumentów finansowych, w tym nie prowadzi rachunków papierów wartościowych oraz nie prowadzi rachunków pieniężnych;
 10. nie udziela pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 11. nie prowadzi doradztwa dla jakiegokolwiek podmiotu w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 12. nie prowadzi wymiany walutowej;
 13. nie sporządza analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, czy jakichkolwiek innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 14. nie wykonuje jakichkolwiek innych czynności, niewymienionych powyżej, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych pozostających w związku z działalnością maklerską;
 15. nie proponuje, ani nie sugeruje, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, w tym w szczególności w sposób rozumiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
 1. Informacje o Automatach prowadzonych w Serwisie, mają wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny powodując, iż nie mogą być one traktowane jako jakakolwiek forma rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), jak również w ujęciu niniejszego rozporządzenia:
 1. Automatum nie stanowi podmiotu rekomendującego, gdyż nie prowadzi działalności polegającej na sporządzaniu, czy rozpowszechnianiu jakichkolwiek rekomendacji;
 2. Serwis nie stanowi kanału dystrybucji rekomendacji, ponieważ nie udostępnia w żaden sposób jakichkolwiek rekomendacji.